مهر ۲۴, ۱۳۹۵
جراح عمل زیبایی بینی

انتخاب جراح برای جراحی بینی استخوانی

راه شناخت دیگر مراجعه به مطب پزشک وآشنا شدن و گفتگو با بیماران جراحی شده قبلی توسط جراح زیبایی بینی است. در مطب با بیماران قبلی نیز آشنا می شوید