مهر ۲۴, ۱۳۹۵
جراح عمل زیبایی بینی

انتخاب جراح برای جراحی بینی استخوانی

راه شناخت دیگر مراجعه به مطب پزشک وآشنا شدن و گفتگو با بیماران جراحی شده قبلی توسط جراح زیبایی بینی است. در مطب با بیماران قبلی نیز آشنا می شوید
مهر ۲۴, ۱۳۹۵
عمل زیبایی بینی

اقدامات پس از جراحی بینی استخوانی

استفاده از کمپرس یخ :این کمپرس را هر 15 دقیقه گذاشته و سپس برداشته شود .حداکثر مدت استفاده از کمپرس سرد 2 تا 3 روز بعد از عمل میباشد
مهر ۲۴, ۱۳۹۵
عمل زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی استخوانی

عمل دیگری که در ایجاد نتیجه جراحی بینی استخوانی موثر است هماهنگی بین بینی و دیگر اجزای صورت است که باید توسط جراح زیبایی بینی رعایت شود.