مهر ۲۴, ۱۳۹۵
عمل زیبایی بینی

اقدامات پس از جراحی بینی استخوانی

استفاده از کمپرس یخ :این کمپرس را هر 15 دقیقه گذاشته و سپس برداشته شود .حداکثر مدت استفاده از کمپرس سرد 2 تا 3 روز بعد از عمل میباشد