اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۶
نتیجه عمل زیبایی بینی

آیا نتیجه عمل زیبایی بینی با طراحی کامپیوتری که قبل عمل انجام شده مطابقت دارد؟

یکی ازکارهایی که جراحان جوان عمل زیبایی بینی انجام می دهند...
اسفند ۱۷, ۱۳۹۵
نتیجه عمل زیبایی بینی

آیا نتیجه عمل زیبایی بینی با طراحی کامپیوتری بینی یکسان است؟

یکی از مواری که امروزه در بین جراحان پلاستیک باب شده است...